Thuế thu nhập cá nhân


Người viết lách tại eSmart.vn

Áp dụng thông tư 111/2013-TT/BTC ngày 15/08/2013

I. Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú > 3 tháng

– Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần.

– Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả.

THUẾ TNCN PHẢI NỘP = THU NHẬP TÍNH THUẾ x THUẾ SUẤT

Trong đó:

A. THU NHẬP TÍNH THUẾ = THU NHẬP CHỊU THUẾ – CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

THU NHẬP CHỊU THUẾ = TỔNG THU NHẬP – CÁC KHOẢN ĐƯỢC MIỄN THUẾ

1) Tổng thu nhập: là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trọ cấp …

2) Các khoản không được miễn thuế bao gồm:

a) Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: không được vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Nếu doanh nghiệp tự nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì sẽ được miễn toàn bộ, tức là sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN).

b) Phụ cấp trang phục không quá 5.000.000 đồng/người/năm.) nếu bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ.

c) Mức khoán chi phí phụ cấp điện thoại theo quy chế công ty.

d) Tiền trả thay thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (Theo công văn 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016).

e) Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.

3) Các khoản giảm trừ bao gồm:

Giảm trừ gia cảnh:

  • Đối với bản thân là 9.000.000 đ/tháng/người.
  • Đối với người phụ thuộc 3.600.000 đ/người/tháng (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh)

Các khoản Bảo hiểm bắt buộc: Tỷ lệ năm 2018 như sau: BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%.

Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

B. THUẾ SUẤT: Thuế suất thuế TNCN được áp dụng theo theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

II. Cách tính thuế TNCN đối với lao động cư trú < 3 tháng:

– Đối với cá nhân ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có Tổng thu nhập DƯỚI 2 TRIỆU đồng/lần thì khi chi trả lương, kế toán chỉ cần giữ lại CMND photo của cá nhân, KHÔNG cần làm cam kết 02/CK-TNCN.

– Đối với cá nhân ký hợp đồng DƯỚI 3 THÁNG nếu có thu nhập TỪ 2 TRIỆU đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ 10% thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân,

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập sẽ làm cam kết (theo mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92) gửi tổ chức chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Lưu ý: Trường hợp được làm bản cam kết 02/CK-TNCN là cá nhân đó:

– Phải có MST Cá nhân tại thời điểm làm cam kết.

– Có thu nhập duy nhất tại 1 nơi. (Nếu có thu nhập tại 2 nơi thì không được làm cam kết 02 mà phải khấu trừ 10%).

– Và ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.

Tìm hiểu thêm:Hướng dẫn đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.