Hướng dẫn lập giấy nộp tiền đối với Lệ phí môn bài


Người viết lách tại eSmart.vn

Tìm hiểu thêm:Hướng dẫn đăng ký tài khoản kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng

1. Đối với khoản nộp Ngân sách nhà nước (NSNN) cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước

Khi người nộp tiền (NNT) nộp cho các khoản nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước, Ngân hàng ghi thông tin hạch toán trên Giấy nộp tiền (GNT) vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục cũ như sau:

Mục 1800 – Thuế môn bài

+ Tiểu mục 1801 – Bậc 1;
+ Tiểu mục 1802 – Bậc 2;
+ Tiểu mục 1801 – Bậc 3;
+ Tiểu mục 1802 – Bậc 4;
+ Tiểu mục 1801 – Bậc 5;
+ Tiểu mục 1802 – Bậc 6;
+ Tiểu mục 1849 – Khác.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền”.

Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

trang thuế nhà nước

Bước 2: Truy cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế(NDKT): người nộp tiền chọn tra cứu danh mục NDKT

Nhấn nút “…”: để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu người nộp tiền muốn tìm kiếm nút tra cứu

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT.

tra cứu thuế môn bài

NNT chọn mục NDKT cần tra cứu.

Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

danh mục thuế môn bài

Khi chọn mã mục 1800 – Thuế môn bài (Từ năm 2016 trở về trước)

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành”

giấy nộp tiền thuế môn bài

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký

Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

thực hiện trình ký gnt

Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.

Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp”

Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

ký nộp gnt

Nhấn “OK”. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

mã số pin

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận“, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.

ký điện tử thành công

Chọn nút “Bỏ qua”, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế.

Nhấn “Cancel”. Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế.

2. Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017

Khi NNT nộp lệ phí môn bài 2017 vào NSNN, Ngân hàng ghi thông tin hạch toán trên Giấy nộp tiền vào NSNN (C1-02/NS) theo tiểu mục mới như sau:

Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng /năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng /năm: Ghi tiểu mục 2862.

Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng /năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng /năm: Ghi tiểu mục 2863.

Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng /năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng /năm: Ghi tiểu mục 2864.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp menu “Lập giấy nộp tiền

Hệ thống hiển thị màn hình Lập giấy nộp tiền.

trang thuế nhà nước

lập giấy nộp tiền

Bước 2: Tại cứu danh mục tại textbox Nội dung kinh tế: NNT chọn tra cứu danh mục NDKT

Nhấn nút  : để tra cứu mã NDKT hoặc mã chương nếu NNT muốn tìm kiếm nút tra cứu

Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu danh mục NDKT.

tra cứu lệ phí

NNT chọn mục NDKT cần tra cứu.

Nhấn nút “Tra cứu” hệ thống kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

danh mục lệ phí

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành”

giấy nộp tiền lệ phí

Bước 4: Nhấn nút “Trình ký”

Cho phép NNT (người lập GNT) thực hiện trình GNT đã được lập thành công tới người ký duyệt chứng từ (người giữ chữ ký số).

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc muốn thực hiện trình ký GNT không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

thực hiện trình ký gnt

Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái GNT thành “Trình ký” và thông báo trình ký thành công. Đồng thời, hiển thị lại màn hình chi tiết GNT với GNT vừa thực hiện và lựa chọn “Trình ký” được ẩn đi.

Nhấn “Cancel”: hệ thống thực hiện đóng màn hình xác nhận lại và dừng thực hiện chức năng “Trình ký”.

Bước 5: Nhấn nút “Ký và nộp”

Cho phép NNT (người duyệt GNT) thực hiện ký và nộp GNT đã được lập thành công hoặc trình ký từ người lập GNT.

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn muốn Ký và nộp GNT này không?”. Với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.

ký nộp gnt

Nhấn “OK”. Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN.

mã số pin

Nhập mã PIN đúng và chọn nút ‘Chấp nhận’, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi GNT tới Cơ quan thuế.

ký điện tử thành công

Chọn nút ‘Bỏ qua’, hệ thống hủy việc ký điện tử và gửi GNT tới cơ quan thuế.

Nhấn “Cancel”. Hệ thống hủy việc ký và nộp GNT tới cơ quan thuế.

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.