Quy định về quà biếu tặng cho nhân viên


Người viết lách tại eSmart.vn

1. Quà tặng cho khách hàng phải xuất hoá đơn

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

b) Người bán phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)”.

Theo Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:

2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.

Kết luận: Khi xuất hàng biếu tặng (cho khách hàng, cho nhân viên) thì phải lập hoá đơn như bán hàng bình thường.

2. Giá tính thuế GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng:

Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT:

3. Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dung để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”.

Kết luận: Giá tính thuế đối với hàng cho, biếu, tặng là giá bán hoặc giá của hàng hoá tương đương.

3. Chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng được đưa vào chi phí tính thuế TNDN

  • Theo Khoản 4 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13: “Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9”.
  • Theo Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22/06/2015 cũng không quy định việc khống chế đối với khoản chi quà, biếu, tặng cho khách hàng”.

Như vậy: Từ năm 2015, chi phí quà cho, biếu, tặng khách hàng không bị khống chế mức 15% nữa (Được trừ toàn bộ nếu có đầy đủ hoá đơn, chứng từ).

Đăng ký nhận bản tin khởi nghiệp

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những kiến thức có giá trị về: marketing, quản lý, lãnh đạo, khởi nghiệp. Các sự kiện về cộng đồng eConnect và hệ sinh thái khởi nghiệp.